ท่อดูดควันเชื่อม

ท่อดูดควันเชื่อม
Extraction Arm Original
-

ท่อดูดควันเชื่อม
Extraction Arm Original CR
-

ท่อดูดควันเชื่อม
Extraction Arm NEX MD
-

ท่อดูดควันเชื่อม
Extraction Arms, NEX HD
-